Lakossági napelemes rendszerek kivitelezése

RENA Solar 360 Kivitelezés
A RENA Solar 360⁰ Solution System teljes körű kivitelezési megoldást kínál azok számára, akik tapasztalt kivitelezőt keresnek háztartási méretű kis­e­rő­mű­vük (HMKE) megvalósításához. Megoldást kínálunk a projekt teljes egészére vonatkozóan: a tervezési folyamaton és az engedélyek beszerzésén át egé­szen a műszaki kivitelezésig, átadásig és üzembehelyezésig. Az elvégzett munkánkra teljes körű garanciát vállalunk.
Szolgáltatásainkat külön-külön is igényelheti:

Tanácsadás

A kül­föl­dön meg­szer­zett ér­té­kes ta­pasz­ta­la­ta­ink ál­tal vi­lá­go­san lát­juk a ter­ve­zé­si fo­lya­ma­tot, tisz­tá­ban va­gyunk az ipar leg­ú­jabb tech­no­ló­gi­ai trend­je­i­vel és mód­sze­re­i­vel. Ter­vei át­vizs­gá­lá­sa u­tán ja­vas­la­tot te­szünk a to­váb­bi te­en­dő­ket il­le­tő­en, va­la­mint akár a mű­sza­ki fel­ü­gye­le­tet is vál­lal­juk.

Tervezés

Át­fo­gó meg­ol­dást kí­ná­lunk la­kos­sá­gi nap­e­le­mes rend­sze­rek ter­ve­zé­sé­re és en­ge­dé­lyez­te­té­sé­re.

Kivitelezés

Szol­gál­ta­tá­sunk a tel­jes nap­e­le­mes ki­vi­te­le­zé­si fo­lya­ma­tot le­fe­di, tar­tal­maz­za az összes rész­fo­lya­mat vég­re­haj­tá­sát töb­bek kö­zött a HMKE tar­tó­szer­ke­ze­té­nek és vil­lany­sze­re­lé­sé­nek ki­vi­te­le­zé­sét is. A RENA Solar gép­park­já­ban meg­ta­lál­ha­tó az összes szük­sé­ges gép és fel­sze­rel­és, ami a ki­vi­te­le­zés­hez szük­sé­ges.

Kis- és nagykeres­kedelem

Az építkezéshez szükséges napelemes termékek mindegyikéhez rendelkezünk bejáratott beszállítókkal, kizárólag olyan minőségi termékekkel dolgozunk, amelyek rendelkeznek a szükséges garanciális háttértámogatással. Igény esetén a szükséges termékeket kivitelezési szolgáltatás nélkül is kínáljuk.

Ajánlatot kérek

Ajánlatkérés

Napelemes szolgáltatási csomagunk elemei külön-külön is elérhetők.

Kivitelezés mellett napelem­rendszerek távfelügyeletével, napelemes autóbeálló építésével, valamint napelemes termékértékesítéssel is foglalkozunk.

Egyedi árajánlatért keresse kollégánkat!