VP2-4.1.7-21
Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatásapályázat

Elindult a „VP2-4.1.7-21 - Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása"] című pályázat. A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2021. augusztus 2. - szeptember 26. között lesz. Első értékelési szakasz: augusztus 2-15. között.

A pályázat támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez, de kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására is.

Napelemre is pályázhatnak 50% támogatással!

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió Ft - maximum 1 milliárd Ft közötti.

Keretösszeg

50 milliárd Ft

Támogatás összege

Minimum 100 millió Ft
Maximum 1 milliárd Ft

Előleg igénylése

támogatás maximum 50%-a

Támogatott projektek várható száma

100-150 db

Megvalósítási
időszak

Max. 24 hónap

Fenntartási
időszak

5 év

Keretösszeg

Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából. Keretösszege: 36 milliárd Ft.

A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. Keretösszege: 10 milliárd Ft.

A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. Keretösszege: 4 milliárd Ft.

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, akik...

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projekt: a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Saját pályázatíró partnerünkkel teljeskörűen, sikerdíjas alapon,
fix díj nélkül készítjük el a pályázatát!

Támogatás összege

Minimum 100 millió Ft – maximum 1 milliárd Ft.

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. (Amennyiben egy konzorcium minden tagja fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, 10 + 10 többlet százalékpontra jogosult a konzorcium által végrehajtott projekt.)

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A) célterület: terménytisztítók és terményszárítók létesítése, technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása

 • Terményszárító létesítése (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók);
 • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése;
 • Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:
  • anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű (statikus és mobil) raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) beszerzése, létesítése vagy felújítása (az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, és a targoncák beszerzése önállóan nem támogatható tevékenységcsoportba tartozik);
  • porleválasztás gépeinek (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, porleválasztó ciklon, garatelszívó berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;
  • a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: esésgátlók, páragátló technológia, ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóróterítő berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;
  • fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, mobil garat beszerzése;
  • síktárolók padozatának és oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje szendvicspanelre;
  • silók kupolaszigetelése;
  • telephelyenként egy előtároló felújítása;
  • silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása;
  • terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása, szenzorok (páratartalom-érzékelő, gázkoncentráció-mérő stb.) telepítése.
A napelemes rendszerhez kapcsolódó teljeskörű pályázati előkészítési, engedélyeztetési és tervezési feladatokat elvégezzük!

B) célterület: terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése:
  • Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
  • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:
  • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).
 • A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

  Önállóan nem támogatható tevékenységek

  • C) Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés);
  • D) Mérnöki feladatok;
  • E) Projektmenedzsment;
  • F) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
  • G) A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
  • H) Terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;
  • I) Termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése;
  • J) Telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése;
  • K) Telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;
  • L) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák;
  • M) Terménytároló létesítése;
  • N) Előtároló létesítése.

Kötelező vállalások

 • A kedvezményezett köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, valamint a projektnyilvánosság során esélytudatosságot kifejezni.
 • A fenntartási időszak alatt kötelező a bázislétszám fenntartása.

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 26. napjáig lesz lehetőség.
Első értékelési szakasz: augusztus 2-15. között.

További részletekért kérjük érdeklődjön a palyazat@renasolar.hu e-mail címen!

Termelje meg magának a szükséges áramot!