Magunkról

RENA Solar

A RENA Solar több, mint 10 éve fog­lal­ko­zik i­pa­ri szo­lár­par­kok ki­vi­te­le­zé­sé­vel, ez idő alatt több, mint 290 MW tel­je­sít­mé­nyű szo­lár rend­szert te­le­pí­tet­tünk. Ennyi ta­pasz­ta­lat­tal a há­tunk mö­gött bát­ran ál­lít­hat­juk, hogy a je­len­le­gi ma­gyar pi­a­con az e­gyik leg­ta­pasz­tal­tabb szo­lár ki­vi­te­le­ző cég va­gyunk.

Értékeink

Társadalmi Felelősség

Társadalmi Felelősség

Célunk, hogy elő­se­gít­sük a meg­ú­ju­ló e­ner­gia szé­les kö­rű el­ter­je­dé­sét és a költ­ség­ha­té­kony és kör­nye­zet­ba­rát e­ner­gi­a­ter­me­lést. Hi­szünk ab­ban, hogy te­vé­keny­sé­günk hoz­zá­já­rul egy o­lyan fenn­tart­ha­tó jö­vő­höz, mely­nek „gyü­möl­cse­it” nem­csak mi, de ké­sőbb gyer­me­ke­ink is él­vez­ni fog­ják.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

A RENA Solar el­kö­te­le­zett hí­ve a kör­nye­zet­vé­de­lem­nek és a kö­zös­sé­gi se­gít­ség­nyúj­tás­nak, mert úgy gon­dol­juk, hogy fe­le­lős­ség­gel tar­to­zunk az u­tá­nunk kö­vet­ke­ző ge­ne­rá­ci­ók­nak az­zal, hogy mi­lyen vi­lá­got ha­gyunk rá­juk.

Csapatunk

Munka­társaink az i­par­ág fej­lő­dé­sé­vel fo­lya­ma­to­san fej­lesz­tik szak­mai tu­dá­su­kat, így több, mint 10 éves ta­pasz­ta­lat­tal a há­tunk mö­gött, ügy­fe­le­ink szá­má­ra a leg­jobb meg­ol­dást tud­juk biz­to­sí­ta­ni.

LovászAttila
ügyvezető, tulajdonos
KocsisBarbara
irodavezető
FarkasGabriella
operatív vezető
SzikoraSabine
beszerző
SinkoviczTamás
értékesítő
VataliDávid
mérnök értékesítő
BorosDezső
technikai vezető
KovácsKrisztina
projekt koordinátor
KovácsZsófia
pénzügyi munkatárs