Adatkezelési tájékoztató
Lakossági felhasználók részére

Jelen dokumentum a Rena Projekt Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását tartalmazza a www.renasolar.hu oldalon megvalósuló adatkezelésekről.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzleti tevékenységével összefüggésben hozzá kerülő személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő profilalkotással járó tevékenységet nem végez sem a honlapon, sem pedig szolgáltatásával összefüggésben.

1. Adatkezelő adatai

Név: Rena Projekt Kft.
Székhely: 7150 Bonyhád, Rákóczi utca 164.
Bemutatóterem: 1222 Budapest, Háros u. 11.
Levelezési cím: 1222 Budapest, Háros u. 11.
Telefon: +36 70 384 00 23
Email cím: info@renasolar.hu
Cégjegyzékszám: 17-09-009061
Bejegyző bíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

3. Adatkezelési esetek

3.1. Ügyféllevelezés, kapcsolattartás

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
NévHa az Érintettnek a Honlappal, az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel lehetővé tételét célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg az Érintett kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.
E-mail cím
Telefonszám

Adatok forrása: közvetlenül az Érintettől felvett, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintettől személytől vett fel.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

3.2. Ajánlatkérés során megadott személyes adatok

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Teljes név (kapcsolattartó)A megadott adat kezelésének célja az ajánlat elkészítését követően annak kiküldése az Érintett részére, illetve ezzel összefüggő kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.Az ajánlatkérés során megadott adatokat Adatkezelő az adatfelvétel idejétől számítva mindaddig megőrzi, ameddig az Érintett nem kéri adatainak törlését. Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, úgy a felvett személyes adatok kezelésének ideje, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges ügyintézéssel összefüggő adatok kezelésének ideje a 3.3. és a 3.4. pontokban meghatározott ideig kerül megőrzésre.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.
E-mail cím
TelefonszámA telefonszám megadásának célja az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel megteremtése abban az esetben, ha az Adatkezelő nem éri el e-mailben az Érintettet vagy a korábban egyeztetett ajánlati paraméterekkel kapcsolatosan további egyeztetés szükséges.

Adatok forrása: közvetlenül az Érintettől felvett, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől vett fel.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem tud vásárlást végrehajtani a Honlapon, hiszen személyes adatok megadása nélkül egy ajánlatkérés eljuttatása az Érintetthez lehetetlenné válik.

3.3. Ajánlatkérést követő szerződéskötés érdekében kezelt adatok

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Teljes név
 • Érintett azonosítása
 • Szerződéskötés,
 • Szerződés teljesítése,
 • Szerződés módosítás, kiegészítés.
Az Érintett adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Érintettel, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.
Lakcím
Kivitelezés helyszíneA szerződésben meghatározott azon helyszín, amellyel kapcsolatban Adatkezelő az Érintett által megrendelt szolgáltatás kivitelezését végzi.
Email címSzerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartási adat.
Telefonszám
Anyja neveA szerződés szerint az Érintettet terhelő díjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén Adatkezelő jogérvényesítése.A követelés polgári jog szerinti elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.
Születési hely és idő

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes az Érintett beazonosítására, továbbá Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék.

3.4. Ügyintézés az elektromos áram szolgáltató előtt, melyhez szükséges az Érintett által kiadott meghatalmazás

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Teljes névAz Érintett által adott meghatalmazás birtokában az Adatkezelő a kivitelezés megkezdéséhez szükséges ügyintézést átvállalja az Érintettől.Az Érintett adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Érintettel, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.
Lakcím
Áramszolgáltatás helyszíne

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Meghatalmazás adása nélkül az Érintettnek közvetlenül szükséges az illetékes elektromosáram szolgáltató előtti ügyintézést teljesítenie, amely ügyintézés szükséges a szerződésszerű teljesítéshez.

3.5. Számla kiállítása

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
Megrendelő neveSzámla kötelező tartalmi eleme, melynek célja számlák kezelése, könyvelés előkészítése, nyilvántartása.A számlán szereplő adatokat 8 évig kötelezően meg őrizi Adatkezelő.A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, cím, ajtó/emelet)

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, melyet nem az érintett személytől, szervezettől vett fel.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelő jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

3.6. Panasz ügyintézés

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
NévHa az Érintettnek a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos szavatossági vagy egyéb polgári jogi igény teljesítését kéri, vagy az Érintett egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben.A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panaszügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt jogi kötelezettségek teljesítése.
E-mail cím (nem kötelező/opcionális, a kapcsolatfelvétel formájától függ)
Telefonszám (nem kötelező/opcionális, a kapcsolatfelvétel formájától függ)
Az Érintett által benyújtott panaszPanasz iktatása, megőrzése a hatályos jogszabályok által meghatározott időtartamig.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szavatossági és egyéb igény, panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem tudja az Érintettel az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a problémát orvosolni.

3.7. Egyéb célú adatkezelés

3.7.1. Hírlevél, DM tevékenység

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés idejeAdatkezelés jogalapja
E-mail címA hírlevél adatbázisban a feliratkozó Érintett rögzítése és azonosítása. Feliratkozás esetén Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küld az Érintett részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Érintett által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoz­tató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A hírlevélről az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.Rendelet 6. cikk a) pontja alapján (tekintettel a Rendelet 32. cikkére), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet Adatkezelőtől, illetve az abban foglalt információkhoz, kedvezményes ajánlathoz, akcióhoz nem fér hozzá, arról nem értesül.

4. Adattovábbítás, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések, biztonsági mentések

4.1. Adattovábbítás

A személyes adatokhoz elsősorban az Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Ezen kívül az Érintett személyes adatai az 5. pontban meghatározott adatfeldolgozó ismerheti meg feladatának ellátása körében és érdekében.

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Érintett által megadott adatok egyéb célból történő továbbítására nem kerül sor.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

A honlap számítástechnikai rendszere az adatfeldolgozó (3in1 Bt.) szerverein találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.3. Biztonsági mentések kezelésének rendje

Adatkezelő az informatikai rendszerek védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően Adatkezelő – az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében – a személyes adatokat is tartalmazó adatbázisának adataiból rendszeresen, külön adathordozóra napi biztonsági mentést készít.

A biztonsági mentések tárolásának helye: Rena Projekt Kft., 1222 Budapest, Háros u. 11.

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: a biztonsági mentésekhez való hozzáférés korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Az adatokhoz kizárólag megfelelő személyazonosítás után lehet hozzáférni (legalább felhasználónév és jelszó). A biztonsági mentések visszaállítása csak és kizárólag a rendszer megsemmisülése vagy adatvesztés esetén történhet, az erre feljogosított Informatikai vezető kezdeményezésére és a cég vezérigazgatójának jóváhagyásával.

5. Adatfeldolgozás

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

1. Microsoft Ireland Operations Ltd.
Székhely: South Country Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Írország
Tevékenység: informatikai rendszerek, online szolgáltatások.

2. KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Email: info@szamlazz.hu
Tevékenység: számlázóprogram üzemeltetője

3. ClearMEGAdó Bt.
Székhely: 2030 Érd, Fülemüle u. 36.
Email: szabonetunde68@gmail.com
Tevékenység: könyvelő

4. 3in1 Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.
Web: https://megacp.com/index.php
Telefonszám: +36/21/200-0040

5. Cyberia Internet Stúdió Kft.
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal utca 13. 1/1.
Adószám: 23297450206
Email: info@cyberia.hu
Tevékenység: Viszonteladó, tárhely adminisztrátor

6. Érintettet megillető jogok

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Amennyiben az Érintett jogaival élni kíván, az az Érintett azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszerűen kommunikálnia kell Adatkezelőnek. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezel Adatkezelő az adott Érintettről), valamint Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesznek az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat Adatkezelő a 7.8. pontban meghatározott határidőben válaszolja meg.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt nem írásban, hanem papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Érintett részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére Adatkezelő.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által írásban vagy az Adatkezelő bemutatótermében személyes megjelenés mellett megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Érinettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről mint Érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni volt köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével Adatkezelő megtesz minden olyan tőle észszerűen elvárható lépést – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként azonban Adatkezelő az Érintett személyes adatait nem hozza nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Érintett felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az Érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Az adatokat az Érintett xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátja Adatkezelő az Érintett rendelkezésére, ha pedig technikailag megvalósítható, akkor az Érintett kérheti, hogy az adatokat az előzőekben megjelölt valamely formában más adatkezelő számára továbbítsa Adatkezelő.

Minden esetben az Érintett által közvetlenül átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Az Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az Érintettet.

Az Érintett tiltakozni személyes adatai ellen kizárólag írásbeli kérelemmel tud, melyet emailben vagy postai úton szükséges elküldenie Adatkezelő részére.

6.7. Az elhunyt Érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

6.8. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 6.1. - 6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.9. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

8. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettelőzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett tiltakozik.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg Adatkezelő részéről, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021.01.01. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://www.renasolar.hu/adatkezelesi-tajekoztato-lakossagi


Érdekmérlegelési teszt

Jogérvényesítés érdekében kezelt adatok
Adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek

KérdésVálaszMegjegyzés
Jogos érdek azonosításaMi a célja az adatkezelésnek?Az adatkezelés célja a jogérvényesítés.-
Az adatkezelés szervezeti érdekeket szolgál?IgenA szervezeti érdek az, hogy a szolgáltatásért ellenszolgáltatást kapjon.
Az adatkezelés 3. személyek érdekkörébe tartozó célt szolgál?Nem-
Jogszabály kötelezővé teszi az adatkezelést?Nem-
Közfeladat ellátáshoz szükséges az adatkezelés?Nem-
Közösségi célt szolgál-e az adatkezelés?Nem-
Az adatkezelés szükségességeMiért fontos az adatkezelés az Adatkezelőnek?Az adatkezelés fontossága a jogérvényesítéssel függ össze, mivel ezen adatok teszik lehetővé, hogy az adatkezelő jogos igényének érvényt tudjon szerezni.-
Van-e technológiai gátja annak, hogy az adatkezelés más módon valósuljon meg?NincsTekintettel arra, hogy az árajánlatkérő űrlapon/számlán található személyes adatok csupán azon adatok körére korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek a szerződés teljesítéséhez az adatkezelő számára nincs más alternatív, kevésbé korlátozó eszköz a szerződéssel kapcsolatos jogi igényeinek érvényesíthetősége érdekében.
Az adatkezelés hatásai, arányosság vizsgálataEredményez-e bármilyen előnyt az adatkezelés az érintettek oldalán?Igen-
Eredményez-e negatív hatást az érintettek oldalán az adatkezelés?Nem-
Mi a kapcsolat az érintett és Adatkezelő között?Az érintett és az adatkezelő vállalkozási szerződéses jogviszonyban állnak.-
Milyen adatok kezelése szükséges?Anyja neve, születési hely és idő.-
Szerepelnek-e az adatok között magasabb szinten védendő adatok (pl.: különleges adatok, gyermekek adatai)?Nem-
Milyen joggyakorlási lehetőségei vannak az értintettnek?Az érintett tájékoztatást kérhet, gyakorolhatja a Rendelet szerint a jogos érdek mellé kapcsolt jogokat.-
Mi történik, ha az adatkezelés nem valósul meg?Az adatkezelő nem tud érvényt szerezni jogos igényének.-
Nyilvánosságra kerül-e az adat?Nem-
Az érintett alá-fölé rendeltségi viszonyban áll-e az adatkezelővel?Nem-
Mi az érintett érdeke?Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az emberi méltósághoz való jog azonban az élethez való joggal együtt élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben az önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható.-
Tájékoztatást kaphat az érintett?Igen-
Tudja csökkenteni az érintett az őt érő esetleges hatásokat?Nem-
Van bármilyen garancia az adatkezelés mögött?IgenAz adatkezelő a célhoz kötöttség elvét megvalósítva csupán addig kezeli az érintett személyes adatait, amíg arra az igényérvényesítés érdekében szükség van.

Következtetés

Az adatkezelés folytatható az alábbi körülmények miatt: az adatkezelés szükséges az igényérvényesítéshez, az adatkezelés a szükséges minimumra korlátozódik, az adatkezelés más módon nem valósítható meg. Az érintett joga nem élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában.

Kelt: 2021.01.01.